Ordlista 

BOD7 (biochemisk syreförbrukning) - Används för att mäta mängden syreförbrukande organiskt material i vattnet under 7 dygn.

 

COD (kemisk syreförbrukning)  är ett indirekt mått på avloppsvattnets innehåll av totalmängden organiskt material. Innehållet av COD är normalt det dubbla jämfört med motsvarande BOD7-innehåll i obehandlat hushållsavloppsvatten.
I biologiskt behandlat avloppsvatten är COD-innehållet normalt ca 5 gånger högre än BOD7-innehållet.Ptot. - Totala mängden fosfor (grundämne med den kemiska beteckningen P) i avloppsvattnet. Där ingår bl a fosfat som är en fosforförening, vilken förekommer t ex i tvättmedel, disktabletter.


Ntot. - Totala mängden kväve (grundämne med den kemiska beteckningen N). Binds av alger och bakterier i t ex avloppsvatten till omsättningsbara föreningar (organiskt bundet kväve). I avloppssammanhang är ammonium (ammoniak) och nitrat de mest aktuella kväveföreningarna. I Ntot ingår ammonium-, nitrat- och organiskt bundet kväve.

SS - Förkortning av suspenderad substans = partiklar i avloppsvattnet.

Prestandadeklaration - En CE-märkt produkts obligatoriska bilaga som talar om vad produkten klarar av. Parametrar för vilka det i föreskrift finns nationella gränsvärden måste redovisas.


Harmoniserad standard - Standard som gäller för alla EU-länder.

BDT-vatten - (gråvatten) från bad, disk och tvätt. Ÿ

WC-vatten -  (svartvatten) från vattentoalett. Ÿ

Dagvatten -  (regn-, smält- och spolvatten) från vägar eller hustak, som rinner via diken eller ledningar ut i vattendrag.