Frågor & Svar

Här hittar du vanliga frågor och svar när det kommer till anskilt avlopp, minirenignsverk, ansökan och drift. Hittar du inte svar på din fråga? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.
Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Varför renar vi avloppsvatten?
Vatten som passerat tvättmaskinen, toaletten och diskhon innehåller bakterier, näringsämnen, rester av mediciner och kemikalier m.m. Dessa ämnen har påverkan på vår miljö och hälsa på olika vis. Näringsämnen, som fosfor och kväve, är några av orsakerna som ligger bakom övergödning av våra sjöar, hav och vattendrag. Reproduktionssvårigheter hos fisk och säl är andra exempel på hur avloppsvatten kan påverka hälsan för djur i vår natur. Många små avlopp med dålig reningseffekt blir tillsammans ett stort miljö- och hälsoproblem för den Svenska naturen. En avloppsanläggning som inte renar tillräckligt kan förorena både ditt och dina grannars dricksvatten och samtidigt göda närliggande vattenområde. Följande ämnen är de viktigaste att en avloppsanläggning ska kunna rena från avloppsvattnet.
 - Bakterier (t.ex. E-coli och Salmonella), parasiter och virus orsakar mag- och tarmbesvär. Barn är speciellt känsliga.
 - Kväve och fosfor (näringsämnen som finns i gödsel och avloppsvatten) bidrar till övergödningen av hav, sjöar och vattendrag 
   och kan leda till syrebrist och algblomning.
 - Syreförbrukande ämnen (BOD) Alla biologiskt nedbrytbara ämnen förbrukar syre när de bryts ned i naturen. Vattenlevande 
   arter kan inte överleva om tillförseln avsyreförbrukande ämnen blir för stor.

Vad är skillnaden mellan normal och hög skyddsnivå?
Normal skyddsnivå: Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % rening av fosfor
och 90 % rening av BOD.
Hög skyddsnivå: Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % rening av fosfor, 50 % rening av kväve och 90 % rening av BOD (motsvarar 1 mg fosfor, 40 mg kväve och 30 mg
BOD per liter ut-gående vatten).

Olika typer av avloppsvatten.
BDT-vatten: (gråvatten) – från bad, disk och tvätt. Ÿ
WC-vatten:  (svartvatten) – från vattentoalett. Ÿ
Dagvatten:  (regn-, smält- och spolvatten) – från vägar eller hustak, som rinner via 
                     diken eller ledningar ut i vattendrag.

Vilka typer av avloppsanläggningar är inte lagliga? Ÿ

 •  Avloppsanläggningar som saknar giltigt tillstånd.Ÿ
 •  Avloppsanläggningar som saknar eller har bristfällig avloppsrening. Ÿ
 •  Avloppsanläggningar som är fel dimensionerade eller har för låg reningskapacitet.

Tänk på att:
Gamla avloppsanläggningar, äldre än 15 år, behöver oftast göras om men då behövs först ett tillstånd. Vänd dig till din kommun för att få reda på vilka tillstånd som finns för din fastighet. För översyn och kontroll av din anläggning, kontakta en VA-konsult eller entreprenör. Glöm inte att även bad-, disk- och tvättvatten behöver renas.

Följande frågor om enskilt avlopp bör du som husägare ställa dig när du tittar på ny bostad:

 • Är din avloppsanläggning godkänd för de krav och bestämmelser som finns för enskilt avlopp idag?
 • Hur länge klarar anläggningen att upprätthålla dessa krav och bestämmelser för enskilt avlopp?
 • Har miljökontoret i din kommun begärt att anläggningen för ditt enskilda avlopp ska åtgärdas?
 • Vilken typ av avloppsanläggning krävs för att uppfylla de krav och riktlinjer som sätts i din kommun?
 • Kommer din nuvarande avloppsanläggning att klara framtida behov på kapacitet och prestanda?
 • Finns det dokumenterad skötselinstruktion för att upprätthålla eftermarknaden med skötsel och drift?
 • Finns serviceavtal till anläggningen och vad är den årliga kostnaden för detta?
 • Vad är övriga kostnader och inköp som krävs under ett år?


Ditt ansvar som fastighetsägare
Du som fastighetsägare är enligt lag ansvarig för ditt enskilda avlopp håller för de krav och bestämmelser som finns i din kommun. Det innebär att du ska ta fram en godkänd lösning, ta reda på var eventuella ledningar och rör går samt att söka tillstånd för ändring eller nybyggnation av det enskilda avloppet. Som fastighetsägare ska du också se till så att anläggningen sköts och underhålls löpande. De flesta aktörer arbetar med någon typ av serviceavtal där det tydligt ska framgå vilka åtagande och ansvar som aktören respektive fastighetsägaren har efter installationen av anläggningen. 

Kommunens ansvar
Kommunen har ett centralt ansvar för att lösa VA-frågan, men är inte skyldig att dra fram vatten och avlopp till varje enskild fastighet. Fastigheter som ligger utanför kommunalt VA-område måste lösa vatten- och avloppsfrågan genom gemensamma eller enskilda anläggningar.

Innan du börjar med att åtgärda ditt enskilda avlopp
För att börjar bygga om ditt gamla avlopp krävs oftast tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Kom ihåg att tillståndet ska vara klart innan du börjar gräva och det är därför bra om du kontaktar din kommun en tid i förväg. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd eller anmälan kan du få betala en straffavgift, även om avloppet är korrekt anlagt.

Miljösanktionsavgift
Den fastighetsägare som utan tillstånd eller anmälan anlägger en avloppsanordning eller utan
tillstånd an-sluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanord-ning blir ålagd att betala en
miljösanktionsavgift.Hur ansöker jag om tillstånd hos kommunen?
Ansökningsblanketter finns, i regel, att ladda ner på kommunens hemsida. När ni fyllt i er ansökan kan vi, om vi inte redan finns representerade i er kommun, hjälpa er med er ansökan. Vi har möjlighet att demonstrera produkten för kommunen så att de får en bättre förståelse för reningsprocessen och dess kvalitet.
Väljer du våra produkter hjälper vi dig kostnadsfritt med ansökan till kommunen, hör av dig så berättar vi mer.


Vad är ett minireningsverk?
Våra minireningsverk är biologiskt aktiverade minireningsverk från 1 st hushåll upp till 10 st hushåll. Minireningsverken är CE-märkt, oberoende utvärderat enligt EN 12566-3 och är anpassat för bad-, disk-, tvätt samt WC-vatten. Verket har en stabil självbärande konstruktion vilket ger möjlighet att installera reningsverk ovan mark. Vårt minireningsverk är uppbyggt på samma principer som många av de stora kommunala reningsverken och behandlar avloppsvattnet genom ett antal processer (i själva verket). När vattnet lämnar vårt minireningsverk är alla näringsämnen reducerade enligt de krav som finns. Ett reningsverk behöver inga kompaktfilter, infiltration, markbädd eller liknande för att rena avloppsvatten. Minireningsverk är certifierade enligt EN 12566-3. Reningsprocessen genomförs med hjälp av ett syresättningssystem (mikrobubblor), lågbelastad biomassa, fördenitrifikation, nitrifikation och stabilisering av överskottsslam.

Hur fungerar ett minireningsverk?
Steroms reningsverk PP-modell fungerar som en vattentät polypropylenreservoar som är delad med skiljeväggar i enskilda teknologiska utrymme.Reningsprocessen genomförs med hjälp av ett syresättningssystem (mikrobubblor), lågbelastad biomassa, fördenitrifikation, nitrifikation och stabilisering av överskottsslam.

Varför ska ett minireningsverk vara CE-certifierat?
Ett minireningsverk från Sterom är certifierad enligt EN12566-3. Under denna certifiering har oberoende provtagning gjorts på minireningsverkets prestanda under olika belastningsnivåer. De paramertat och krav som ställs för att ett minireningsverk ska vara godkänt enligt vad naturvårdsverkets ställer som krav på anläggningar för enskilt avlopp sammanställs i en s.k. CE-certifiering. Alla modeller av Steroms minireningsverk är vidare testat enligt EN 12566-3+A1:2009 av det oberoende testinstitutet i Brno med verifikationsid: Nr. B-38856. och har godkänts för de krav som ställs för att få CE-certifiera våra minireningsverk.

Varför ett minireningsverk från Sterom?
Sterom ab erbjuder en produkt som är mycket effektiv, snål i drift och till ett bra pris. Verkets kompakta konstruktion underlättar grävarbetet och minimerar grävkostnaden. Vi ger 10 års garanti på själva verket och ser till att ni får fullservice på minireningsverket. Installationen är mycket enkel och ingen illaluktande lukt bildas vid drift. Det finns även möjligheten att själv ta hand om slamtömningen till en mycket låg årskostnad. PP –modell har en mycket robust konstruktion då det inte finns några rörliga delar, inga mekaniska pumpar.Vi har själva tagit fram minireningsverket efter specifikationer och krav för att produkterna ska vara  ledande på den Svenska marknaden. Du avgör själv om du vill ha alla enheter i själva verket, sidobrunn bredvid eller in i huset.

Vad är fördelanrna med en gemensam avloppsanläggning?
I relativt tätbebyggda områden kan ett antal fastig-hetsägare gå samman och se över om en gemensam lösning av avloppshanteringen är möjlig. Gemensamt avlopp innebär att två eller flera fastighetsägare går samman för att gemensamt bygga och driva en an-läggning för att ta hand om fastigheternas avlopps-vatten. Att anlägga en gemensam avloppsanläggning kan innebära fördelar för fastighetsägarna. Gemensam-hetsanläggningar gör det lättare att trygga en god dricksvattenkvalitet, eftersom den huvudsakliga re-ningen samlas på ett ställe och inte på flera. Det blir dessutom ofta en billigare lösning för var och en.

Vilka garantier har jag som husägare?
Vi har 10 års garanti på själva verket , 2 års garanti på kompressor och doseringsenhet. För att garantin skall gälla måste service ske minst 1gg/år.

Hur fungerar det med service och eftermarknad?
Enligt de riktlinjer som naturvårdsverket fastställt skall de som säljer avloppsrening kunna erbjuda serviceavtal.
Dom flesta kommuner ställer krav på oss att leverera den mycket viktigt tillsynen av våra anläggningar i form av serviceavtal. Detta är något som vi gör till våra levererade reningsverk. Funktionsgaranti lämnas mot att brukaren genomför ett mycket enkelt egenkontrollsprogram. Kostnaden för serviceavtal varierar beroende på storleken av reningsverket.

Vad innebär ett serviceavtal med Sterom?
Produkten är en sak men installation och drift en annan. För att kunna garantera en säker och problemfri drift på ert minireningsverk säljer vi alltid våra reningsverk med ett s.k. serviceavtal.
När ert reningsverk är inkopplat utför vi alltid ett uppstartsbesök Detta sker med egen personal för att försäkra oss om att reningsverket är rätt installerat och att inställningarna blir enligt den verkliga belastning som just ert reningsverk kommer att ha.

Vad genomförs i samband med en årlig service?

 • Genomgång av minireningsverkets samtliga funktioner – funktionskontroll
 •  Kontrollmätning av slamnivåer, påkallar fastighetsägaren ifall behov av slamtömning föreligger
 •  Kontrollmätning av pH, alkalinitet och vid behov löst syre i vattnet
 • Kontrollmätning av P-tot (fosfor)rening i reningsverket för eventuellt justering av dosering
 •  Leverans av flockningsmedel 
 •  Dokumentation över utförs tillsyn, med möjlighet att rapportera till kommun

Drift och underhåll
Steroms minireningsverk drivs av en liten effektiv kompressor. För att reducera fosforutsläppet tillsätts en flockningsmedel till reningsprocessen med hjälp av doseringsenhet som programeras beroende på antal personer i huset. Denna fylls på vid service. Förbrukning beror på belastning.

Vid slut installation av reningsverket får kunden en pärm innehållande drift och skötsel anvisning, egen kontroll och dokumentation över reningsverket. Kunden ansvarar för kontroll av driften med jämna mellanrum vilket enkelt sköts via vår drift- och skötselmanual. Slamtömning görs 1-2 gånger/år beroende på antal aktiva användare i hushållet och utförs av kommunens slamentreprenör om inte eget omhändertagande av slammet sker.

Vid driftstörningar kontakta oss via vår kontaktsida

7 tips - Snabbguide för inrättande av enskilt avlopp från start till med mål.

1. Skaffa dig kunskap
Börja med att läsa in dig på syftet med avloppsrening och varför det är så viktigt att just din anläggning uppfyller kraven på rening. Bra sidor för detta är antingen www.avloppsguiden.se eller via vår ”frågor och svar” sida eller via din kommuns sida för enskilt avlopp.


2. Ta reda på vad som gäller i ditt kommun.
Fråga om vilka krav som ställs på avloppsanläggningar och vad som bör ingå i en ansökan/anmälan. Exakt vad som ska ingå i ansökan är olika i olika kommuner.  Utifrån kommunens krav och information och förutsättningarna på din tomt och i ditt område ska du hitta en teknik som är lämplig för din avloppsanläggning. Miljökontoret har som sagt inte som uppgift att tala om för dig vilken teknik du ska välja men de krav som myndigheten ställer kan du använda som vägledning och utgångspunkt i diskussioner med entreprenörer, konsulter och tillverkare. Även detta kan då få tips och råd via avloppsguiden. Vi erhåller inte bara minireningsverk utan också slamavskiljare, slutna tankar, infiltrationer och markbäddar och besitter god kunskap om vilken lösning som lever upp till dina krav. Kontakta oss via telefon eller mejl via vår kontaktsida.

3. Kontakt en entreprenör eller projekterare.
Kontakta en entreprenör eller projekterare som kan hjälpa dig att planera anläggningens utformning, rördragning, grävning och senare bygga den. Entreprenören/konsulten bör också kunna bistå dig i att göra ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan. Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp bör du alltid anlita en projekterare för en utredning av risker och möjligheter med olika avloppslösningar. Exempel på problematiska markförhållanden är t.ex. att grundvatten ligger nära markytan eller ett tunt jordlager innan berg. Läs med om geohydrologisk undersökning
Du bör också informera dina grannar om dina planer så att de får en chans att yttra sig. Olika regler gäller för grannyttranden i olika kommuner, så kontrollera vad som gäller där du bor. Observera att grannarna inte har formell rätt att neka dig att anlägga avloppet om miljönämnden tillstyrker din ansökan.
Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners och aktörer runt om i landet. Kontakta oss så hjälper vi dig med en lokal entreprenör eller projekterare för ditt enskilda avlopp.

4. Ta fram en ansökan eller anmälan
Ladda ner och fyll i blanketten om tillstånd för avloppsanläggningen eller beställ den. Blanketter finns i regel på din kommuns hemsida. Att fylla i en ansökan ankan ibland vara krångligt. Vi hjälper dig självklart att fylla i luckorna i din ansökan så att behandlingstiden för anläggningen av ditt enskilda avlopp går smidigt. I många fall gör miljöinspektören ett besök på plats i samband med ansökan. Vad som som ska finnas i en ansökan hittar du på vår
checklista för ansökan om enskilt avlopp.

5. Skicka in din ansökan
Skicka in ansökan och bifoga de handlingar som kommunen kräver. Var noga med att få med alla ritningar och övriga handlingar som krävs. Observera att minireningsverk och andra lösningar kan behöva ingående information om själva produkten samt ett CE-dokument för att styrka produktens prestanda.
Info om våra minireningsverk och CE-dokumentation hittar du i våra broschyrer och dokument.

6. Efter godkännande kan inrättandet börja.
När du har fått ett skriftligt beslut från din kommun om tillstånd kan anläggningen börja byggas. Observera att man inte får påbörja anläggandet innan det finns ett tillstånd.
Gör upp med entreprenören om tidsplan för arbetet. Observera att du i en del kommuner också måste göra en bygganmälan till byggnadsnämnden minst tre veckor innan arbeten som berör anordningar för vatten och avlopp påbörjas.

7. Besiktning och idrifttagande
Besiktningen och löpande support av den färdiga anläggningen ser olika ut i olika kommuner. Vad som gäller i ditt fall bör framgå av tillståndsbeslutet. När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan den tas i drift. Då informeras också renhållningsförvaltningen i din kommun och du kommer att få en årlig eller ibland tätare tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk beroende på anläggningens storlek och antal personer i hushållet.
Se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning, som driftsinstruktion, ritningar över anläggningen, serviceavtal, teknikleverantör, etc. Om det finns särskilda villkor för driften av anläggningen i tillståndet från miljönämnden är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att dessa uppfylls, även om du lejt ut detta i form av ett service- eller driftsavtal.