Checklista för ansökan om enskilt avlopp.
För att ditt lokala miljöskyddskontor ska kunna handlägga en ansökan eller anmälan så snabbt som möjligt så måste den vara komplett ifylld. Kontrollera att ansökan/anmälan är korrekt ifylld samt att samtliga uppgifter och bilagor finns med. Fastighetsägare måste själv skriva under ansökan/anmälan för att den ska vara giltig. Här följer en checklista som underlättar i samband med ansökan, oavsett om du ansöker om ett minireningsverk, infiltration eller annan lösning för enskilt avlopp.

1. Dina kontaktuppgifter
Fyll i namn, adress och kontaktuppgifter

2. Fastigheten som ansökan avser
Ange fullständig fastighetsbeteckning

3. Uppgifter om entreprenören
Avloppsanläggningar måste anläggas på ett fackmannamässigt
sätt. Ange vilken entreprenörsfirma du
kommer att anlita tillsammans med nödvändiga
kontaktuppgifter.

4. Ansökan/anmälan avser
Fyll i vilken åtgärd du planerar att göra så att miljö-
skyddsinspektören har möjlighet att bedöma vilka miljö-
och hälsorisker som anläggningen eller åtgär-den medför.
Vid anmälan om ändring anger du vilken förändring som ska
göras (se under rubriken ”Till-stånd och ansökan”).

5. Vatten
Ange varifrån du får ditt dricksvatten. Glöm inte att markera
närliggande grannars vattentäkter på situationsplanen. Ange
måtten i förhållande till ut-släppspunkten.
 

6. Anläggningsbeskrivning
Fyll i hur många hushåll den planerade anläggningen ska
betjäna och om det är en gemensamhetsanlägg-ning vilka
fastigheter som ingår. Ange sedan vilken typ av
avloppsanläggning som ska behandla av-loppsvattnet.
Uppgifterna ska styrka att din anlägg-ning klarar gällande
krav. Hela avloppsanläggningen inklusive rörledningar ska
ritas in på situations-planen.

7. Övrigt
Notera övriga uppgifter som kan vara intressanta för
miljöskyddsinspektören att känna till beträffande ärendet.

8. Underskrift
Det är viktigt att den som äger fastigheten skriver under
ansökan, även om det är den konsult/entre-prenör som du
anlitat som fyllt i de uppgifter som lämnats i
ansökan/anmälan.

9. Kom ihåg kartan / situationsplanen
En situationsplan ska alltid finnas med i ansökan/anmälan.
Kontakta din kommun eller Lantmäteriet för att få
en karta. Situationsplanen ska vara en skalenlig skiss där
hela avloppsanordningen, byggnader, fastighetsgränser,
vattentäkter och befintligt avlopp ritats ut. Exempel ser du nedan.

 

Exempel på situationsplan vid ansökan för enskilt avlopp