Att installera minireningsverk Sterom 

Så här går installation till

1. Beställning
Ring oss på 0512- 30 20 10 eller mejla till info@sterom.se. Du kan även ta kontakt med någon ut av våra återförsäljare  
070- 716 26 16 
och blir guidad till det reningsverk som passar dina behov bäst.

2. Projektering
Vi hjälper dig att projektera och planera installationen, vilket innefattar allt från att söka tillstånd från kommunen till att komma fram till var verket ska placeras. 


3. Installation och driftsättning
Reningsverket levereras till dörren och installeras på plats av sakkunnig personal enligt drift & installationsanvisnig  för att säkerställa kvalitet och reningseffekt.El installation utför av behörig elektriker och ingår ej i leverans av reningsverket.
 

4. Driftskötsel och underhåll
Reningsverket får betjänas och drivas endast av en behörig person som har tagit del av denna driftordning och skötselanvisning. Reningsverket måste skötas enligt verkets föreskrifter och driftanvisning.

Slamtömning
Tömning av reningsverkets slamkammare  görs av kommunens slamhanterare om inget annat anges. Slamtömning bör i regel ske 1 gång om året. Detta  ingår i kommunal service, och beställs direkt från kommunen. 

Service
Serviceavtalets omfattning är att Sterom AB utför årsvis service och tillsyn på anläggningen minst 1 gång om året. Servicen innebär att samtliga funktioner kontrolleras på verket, slitagedelar byts ut med föreskrivna intervaller och ingår i priset.
1. Genomgång av minireningsverkets samtliga funktioner
2. Kontroll av slamnivå, påkallar fastighetsägaren ifall behov av slamtömning föreligger
3. Kontrollmätning av PH-värde, alkalinitet
4. Påfyllning av flockningsmedel
5. Dokumentation över utförd tillsyn med möjlighet att att rapportera till kommun
6. Provtagning av BOD7, P total, N total