7 tips - Snabbguide för inrättande av enskilt avlopp, från start till med mål.

1. Skaffa dig kunskap
Börja med att läsa in dig på syftet med avloppsrening och varför det är så viktigt att just din anläggning uppfyller kraven på rening. Information hittar du lättast genom att slå sökningar på nätet, besöka vår ”frågor och svar” sida eller via din kommuns hemsida för enskilt avlopp.

2. Ta reda på vad som gäller i ditt kommun.
Fråga om vilka krav som ställs på avloppsanläggningar och vad som bör ingå i en ansökan/anmälan. Exakt vad som ska ingå i ansökan är olika i olika kommuner.  Utifrån kommunens krav och information och förutsättningarna på din tomt och i ditt område ska du hitta en teknik som är lämplig för din avloppsanläggning. Miljökontoret har som sagt inte som uppgift att tala om för dig vilken teknik du ska välja men de krav som myndigheten ställer kan du använda som vägledning och utgångspunkt i diskussioner med entreprenörer, konsulter och tillverkare. Även detta kan då få tips och råd via avloppsguiden. Vi erhåller inte bara minireningsverk utan också slamavskiljare, slutna tankar, infiltrationer och markbäddar och besitter god kunskap om vilken lösning som lever upp till dina krav. Kontakta oss via telefon eller mejl via vår kontaktsida.

3. Kontakta en entreprenör eller projekterare.
Kontakta en entreprenör eller projekterare som kan hjälpa dig att planera anläggningens utformning, rördragning, grävning och senare bygga den. Entreprenören/konsulten bör också kunna bistå dig i att göra ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan. Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp bör du alltid anlita en projekterare för en utredning av risker och möjligheter med olika avloppslösningar. Exempel på problematiska markförhållanden är t.ex. att grundvatten ligger nära markytan eller ett tunt jordlager innan berg. Läs med om geohydrologisk undersökning
Du bör också informera dina grannar om dina planer så att de får en chans att yttra sig. Olika regler gäller för grannyttranden i olika kommuner, så kontrollera vad som gäller där du bor. Observera att grannarna inte har formell rätt att neka dig att anlägga avloppet om miljönämnden tillstyrker din ansökan.
Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners och aktörer runt om i landet. Kontakta oss så hjälper vi dig med en lokal entreprenör eller projekterare för ditt enskilda avlopp.

4. Ta fram en ansökan eller anmälan
Ladda ner och fyll i blanketten om tillstånd för avloppsanläggningen eller beställ den. Blanketter finns i regel på din kommuns hemsida. Att fylla i en ansökan ankan ibland vara krångligt. Vi hjälper dig självklart att fylla i luckorna i din ansökan så att behandlingstiden för anläggningen av ditt enskilda avlopp går smidigt. I många fall gör miljöinspektören ett besök på plats i samband med ansökan.

5. Skicka in din ansökan
Skicka in ansökan och bifoga de handlingar som kommunen kräver. Var noga med att få med alla ritningar och övriga handlingar som krävs. Observera att minireningsverk och andra lösningar kan behöva ingående information om själva produkten samt ett CE-dokument för att styrka produktens prestanda.
Info om våra minireningsverk och CE-dokumentation hittar du i våra broschyrer och dokument.

6. Efter godkännande kan inrättandet börja.
När du har fått ett skriftligt beslut från din kommun om tillstånd kan anläggningen börja byggas. Observera att man inte får påbörja anläggandet innan det finns ett tillstånd.
Gör upp med entreprenören om tidsplan för arbetet. Observera att du i en del kommuner också måste göra en bygganmälan till byggnadsnämnden minst tre veckor innan arbeten som berör anordningar för vatten och avlopp påbörjas.

7. Besiktning och idrifttagande
Besiktningen och löpande support av den färdiga anläggningen ser olika ut i olika kommuner. Vad som gäller i ditt fall bör framgå av tillståndsbeslutet. När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan den tas i drift. Då informeras också renhållningsförvaltningen i din kommun och du kommer att få en årlig eller ibland tätare tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk beroende på anläggningens storlek och antal personer i hushållet.
Se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning, som driftsinstruktion, ritningar över anläggningen, serviceavtal, teknikleverantör, etc. Om det finns särskilda villkor för driften av anläggningen i tillståndet från miljönämnden är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att dessa uppfylls, även om du lejt ut detta i form av ett service- eller driftsavtal.