Sluten tank/Lagringstank

Slutna tankar

Slutna tankar används till enskilda avlopp i områden där det är förbjudet eller ej möjligt att installera en infiltrationsanläggning eller där det inte är tillåtet med utsläpp av WC-avlopp. Avloppsvattnet från fastigheten leds via rör ut till den slutna tanken som sedan töms med jämna mellanrum. De slutna tankar som vi erbjuder uppfyller alla miljö-, hälso-, och kvalitetskrav. 

Att tänka på:

Tankens volym avgörs av mängden avloppsvatten och önskat tömningsintervall.
Ju större tank, desto lägre tömningsintervall. Men kom ihåg att tankar från 6 kubik ofta kostar mer att tömma jämfört med mindre tankar.
Endast avloppsvatten kan anlutas till tanken.
Luftningsledning ska kopplas till tanken.
Om din tomt har hög berggrund eller högt gundvatten, välj då en lågbyggd tank.

Läs mer i vår broschyr

Anpassa tanken efter förhållanden

Vi har även möjlighet att måttanpassa din tank helt och hållet efter behov och förutsättningar. till exempel vid berggrund eller grundvattenproblem.

Lagringstank 750- 2240 liter